interreg
PROJEKT TESTBED EXCHANGE
vspj
Setkání testbedů ve Vídni

Druhé setkání testbedů se uskutečnilo v termínu 24.-25.11. v rakouské Vídni a Wiener Neustadtu. Hostitelskými univerzitami byly tentokrát Technická univerzita ve Vídni a Univerzita aplikovaných věd Wiener Neustadt.

Podpora malých a středních podniků

Hlavním diskusním tématem prvního dne setkání byla spolupráce s průmyslovými podniky. Zde se bohužel potvrdil jeden s hlavních předpokladů organizátorů projektu a totiž to, že navázat skutečně fungující spolupráci mezi univerzitou a malými či středními podniky je většinou velmi obtížné. Mnohem otevřenější jsou tomuto partnerství velké firmy a nadnárodní korporáty, které si ze své podstaty mohou dovolit vyčlenit část finančních a zejména lidských kapacit pro realizaci takového výzkumného či výrobního projektu. V případě malých a středních podniků je situace výrazně komplikovanější. Zde je často většina zdrojů orientována na realizaci konkrétních zakázek, získávání nových zákazníků a finanční zisk a na realizaci podpůrných či inovačních projektů chybí těmto firmám především volné lidské zdroje. Druhým, značně omezujícím faktorem je skutečnost, že realizace konkrétní věci formou projektové spolupráce s akademickou institucí je značně časově náročná. Samotná příprava projektu a očekávání jeho vyhodnocení zabere řadu měsíců, a i následná realizace je značně časově náročná. Ze strany univerzit je projektová činnost pouze jednou aktivitou jejich portfolia. Akademičtí pracovníci zajišťují zejména výuku, výzkum a také publikační činnost a nedokáží tak termínem realizace projektu konkurovat klasickým dodavatelsko-odběratelským vztahům. Firma pak dá při realizaci dané myšlenky často přednost sice dražší, avšak časově výrazně efektivnější komerční sféře.

Opatření na straně akademických institucí, která by mohla změnit současnou situaci a zvýšit zájem malých a středních firem a projektovou spolupráci mohou být následující:

  • Orientace na témata, která komerční subjekty nemohou nabídnout. Zde se nabízí především aplikace primárního výzkumu a horkých technologických novinek. Malé a střední podniky jsou v tomto ohledu ideálním partnerem, neboť jsou mnohem flexibilnější při zavádění nových procesů a změn.
  • Vyčlenění akademických pracovníků, jejich primární pracovní náplní bude projektová činnost. Tím dojde k urychlení vývojové činnosti na straně univerzit a tyto by měly být v tomto ohledu konkurenceschopné vůči komerčním dodavatelům služeb.
  • Otevření laboratoří pro realizaci mimoškolních činnosti, podpora start-upů. Zde může jako modelový příklad sloužit nově otevřený Innovation Lab Univerzity aplikovaných věd ve W.Neustadtu. Jde o otevřenou laboratoř/dílnu, vybavenou moderními stroji a zařízeními určenou široké veřejnosti. Jednotlivci i začínající firmy zde mohou za drobný poplatek realizovat své výrobní či vývojové projekty s využitím profesionálního vybavení pro veškeré technické operace počínaje základním obráběním a konče testováním vlastností finálních produktů.
  • Maximální zjednodušení administrativního procesu
Možnosti budoucí spolupráce

Druhým diskusním tématem bylo hledání oblastí možné spolupráce mezi jednotlivými testbedy. Pro tyto diskuse byla, na základě minulých prezentací, stanovena 4 témata, ke kterým se zástupci jednotlivých testbedů mohli přihlásit.

  • Robotika
  • Digitální dvojče
  • Integrace dat
  • Optimalizace a kontrola kvality

V menších skupinách pak byly diskutovány možnosti konkrétní spolupráce na vědecké či projektové bázi. Jako zajímaví témata pro spolupráci se v tuto chvíli jeví např využití strojového vidění pro řízení a optimalizaci pohybu robotů, či kombinace virtuálních modelů komponent spolu s digitálním dvojčetem dle standartu AAS. Nejen v těchto, ale i v dalších oblastech plánují zástupci zúčastněných testbedů společnou projektovou činnost.

Prohlídka laboratoří

Posledním bodem setkání byla prohlídka laboratoří hostitelských univerzit. V prvním dnu byla navštívena Pilotfactory Technické univerzity ve Vídni, která disponuje velmi kvalitním zázemím a vybavením pro vývoj v oblasti optimalizace a virtualizace výroby. Jako příklad je možné uvést zařízení pro technologii 3D tisku z kovových materiálů, či systém pro plánování a řízení výroby Druhý den proběhla návštěva laboratoří Univerzity aplikovaných věd ve W.Neustadtu, kde byly zástupcům testbedů předvedeny jednak výukové laboratoře automatizace a robotiky a především nově otevřený Innovation Lab, který poskytuje zázemí široké veřejnosti i malým, začínajícím firmám pro realizaci jejich vývojových aktivit.

Kontakt: Ing. Jan Jirsa, email: Jan.Jirsa@vspj.cz
vspj