interreg
PROJEKT TESTBED EXCHANGE
vspj
Organizátor projektu - VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA
VŠPJ je profesně zaměřená veřejná vysoká škola zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat odborně různorodé studijní programy vycházející zejména z potřeb regionálního trhu práce, podporovat intenzivní spolupráci s aplikační sférou a její inovační rozvoj, pěstovat odpovídající tvůrčí činnost a aplikovaný výzkum, poskytovat programy celoživotního vzdělávání a napomáhat kulturnímu a obecně vzdělanostnímu rozvoji regionu.
https://www.vspj.cz/

Studijní programy
VŠPJ uskutečňuje profesně zaměřené studijní programy bakalářského a magisterského typu v prezenční i v kombinované formě studia a kurzy celoživotního vzdělávání.
Různorodá škála bakalářských studijních programů z oblasti ekonomické, zdravotnické a technické, a studijní program magisterský odpovídají potřebám regionálního trhu práce a je v souladu s názvem školy.
Obecným cílem studia v akreditovaných studijních programech je poskytnout studentům možnost získat profesně orientované vzdělání s výrazně praktickými výstupy. Významnou součástí studia jsou dlouhodobé praxe v rozsahu minimálně 12 týdnů. Po složení státní závěrečné zkoušky a obhajobě bakalářské / diplomové práce získává absolvent diplom a titul bakalář (Bc.) / magistr (Mgr.) / inženýr (Ing.) i možnost dalšího studia v navazujících programech na jiných vysokých školách v tuzemsku nebo v zahraničí. Studium v akreditovaných bakalářských studijních programech trvá tři roky a probíhá prezenční a kombinovanou formou. Studium v akreditovaných magisterských studijních programech trvá dva roky a probíhá taktéž prezenční i kombinovanou formou studia. Studijní nabídka se průběžně rozšiřuje tak, jak jsou ve správním řízení akreditovány nové studijní programy.
Další výuka probíhá v kurzech celoživotního vzdělávání včetně Univerzity třetího věku.

VŠPJ, jako výzkumná organizace na seznamu MŠMT, je zapojena do různých výzkumných a tvůrčích aktivit, participuje na řešení zadání z podnikové či veřejnoprávní sféry, pořádá konference i s mezinárodní účastí, vydává vlastní časopisy a studenti i akademičtí pracovníci se účastní mezinárodních výměnných pobytů. Jako jediná vysoká škola v ČR provozuje také vlastní cestovní kancelář.

Katedra technických studií
Zajišťuje výuku předmětů elektrotechnického, informatického a strojírenského charakteru ve studijních programech Aplikovaná informatika, Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi a Aplikované strojírenství. Kromě toho nabízí řadu informatických předmětů pro studenty jiných oborů Vysoké školy polytechnické Jihlava.
Katedra disponuje sedmi specializovanými pracovišti (Laboratoř Průmyslu 4.0, Laboratoř experimentálního měření, Laboratoř výrobních procesů, Laboratoř zpracování signálu a multimédií a další), která kromě přímé výuky slouží k realizaci studentských projektů a závěrečných prací.
https://kts.vspj.cz/
Kontakt: Ing. Jan Jirsa, email: Jan.Jirsa@vspj.cz
vspj